AGB

1) Alle Preise verstehen sich NETTO ab Lager. Wenn Sie eine Umsatzsteuernummer haben, Sie dürfen innerhalb EU-Gemeinschaft mit 0% MwSt. einkaufen. In gegen müssen wir zu allen Preisen polnisches 23% MwSt. zuzurechnen. Was ist das Umsatzsteuernummer? – können Sie hier lesen.

2) Frachtkosten – um Frachtpreis zu Berechnen Spedition brauch Ladengewicht und PLZ des Lieferortes. Die Preise sind also individuell bestimmt. Beim Großlieferungen (ab 6 Paletten) beim Anlieferung werden Sie Kran, Radlader oder Gabelstapler brauchen um die Paletten auszuladen. Wir informieren Ihnen  24 Stunden vor wann das LKW kommt damit Sie Ausladung vernünftig organisieren können.

3) Hier  bieten wir  NUR sortierte historische Baumaterialien aus selektiven Rückbau an. Sie können jeder Zeit auf unsere Lager die Qualität der angebotenen Baustoffen prüfen. Bitte achten Sie jedoch darauf, daß Historische Baustoffe über Vergangenheit, Zeit und Geschichte schon belastet sind und haben gewisse Merkmale. Historische Baustoffe das sind keine moderne Bauprodukten, keine Neuware. Bitte nicht vergessen.

4) Angeboete versenden wir nur schriftlich, per Mail, nach Anfrage. Anzeige sind keine ANGEBOTE!

____________________________________________________________

1
Ogólne Warunki Umów  Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski
§ 1. [postanowienia ogólne]
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów  mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem prowadzonym pod firmą Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski a Klientem i stanowią ich integralną część. 2. Użyte w niniejszych Ogólne Warunki Umów oznaczają: a. Firma Konserwacje Zabytków – Marka Trojanowskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski z siedzibą w Otyniu, ul. Kościuszki 18A, 67-109 Otyń, b. Klient – krajowe oraz zagraniczne osoby prawne, fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące lub nie prowadzące działalności gospodarczej. OWU wskazuje, czy konkretny zapis odnosi się do Klienta będącego, czy nie będącego konsumentem, c. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów, d. Oferta – wykaz Towarów zamieszczonych na Stronie Firmy Konserwacja Zabytków, e. Towar – oznacza wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży przez Firmę Konserwacja Zabytków, f. Umowa – umowę cywilno-prawną, na mocy której Firma Konserwacje Zabytków zobowiązuje się wytworzyć i przenieść albo tylko przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Firmie Konserwacje Zabytków ustaloną cenę, g. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie, faksem lub osobiście obejmujące Towar z Oferty.  h. Dostawca – firma kurierska, którą posługuje się Firma Konserwacja Zabytków w celu dostarczenia Klientowi zamówionego Towaru. Określenie Dostawca odwołuje się również do każdego pracownika tej firmy, i. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, j. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.konserwacje-zabytkow.pl, k. Strony –  przedsiębiorstwo Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski oraz Klient, l. Umowa zawarta na odległość – każda umowa zawarta pomiędzy Firmą Konserwacje Zabytków a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. m. Trwały nośnik – oznacza materiał (papier, płytę CD/DVD, pendrive, kartę pamięci, dysk twardy, etc.) lub narzędzie (poczta e-mail) umożliwiający Klientowi lub Firmie Konserwacje Zabytków przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa. 3. Przedmiotem umowy zawieranej między Firmą Konserwacje Zabytków a Klientem jest: a. sprzedaż gotowych Towarów oferowanych przez Firmę Konserwacje Zabytków lub  b. sprzedaż i dostarczenie wytworzonych przez Firmę Konserwacje Zabytków Towarów według specyfikacji Klienta lub Towar służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 4. Niniejsze OWU wyłączają i zastępują w całości wszelkie wzorce umów, którymi posługuje się Klient, w szczególności ogólne warunki umów / sprzedaży, regulaminy, wzorce etc., chyba że Firma Konserwacje Zabytków jednoznacznie, w formie pisemnej wyrazi zgodę na obowiązywanie innych warunków.
§ 2. sprzedaż
1. Wszelka komunikacja między Firmą Konserwacje Zabytków a Klientem odbywa się przy pomocy poczty email, faksu, telefonicznie lub osobiście. Telefoniczne oraz osobiste ustalenia między Stronami wymagają dla swej skuteczności niezwłocznego potwierdzenia na e-maila Firmy Konserwacje Zabytków / Klienta. Aktualne dane kontaktowe tj. adres poczty e-mail, numer telefonu oraz numer faksu znajdują się na Stronie. 2. Na zapytanie Klienta co do Towaru / Towarów, Firma Konserwacje Zabytków przedstawia Klientowi specyfikację lub możliwość wytworzenia Towaru obejmującą m.in.: a. wymiary poszczególnych elementów Towaru, b. kształt lub formę poszczególnych elementów Towaru, c. materiał lub jego skład, z którego Towar został lub zostanie wytworzony, d. strukturę elementów Towaru, e. kolor poszczególnych elementów Towaru, f. łączną cenę Towaru (wraz z dostawą),
2
g. sposób i termin dostawy Towaru, ewentualnie termin wytworzenia Towaru i sposób oraz termin jego dostawy, h. informację o konieczności zapoznania się przez Klienta z OWU i ich akceptacją, jako jednego z warunków zawarcia umowy między Stronami, i. w przypadkach określonych w § 8 ust. 10 informację, iż od umowy nie będzie można odstąpić oraz: a) w przypadku określonym w § 8 ust. 10 pkt a wyrażenie przed rozpoczęciem świadczenia przez Klienta będącego konsumentem zgody na wykonanie usługi przez Firmę Konserwacje Zabytków, co będzie związane z utratą prawa odstąpienia od umowy. 3. Oświadczenia o przyjęciu oferty oraz wszelkie zamówienia wymagają jednoznacznego potwierdzenia ze strony Firma Konserwacje Zabytków, za pomocą maila lub faksu, wszelkich szczegółów złożonego zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy. Wymóg potwierdzenia odnosi się również wszelkich uzupełnień, zmian i ustaleń dodatkowych dot. złożonego przez Klienta zamówienia. 4. W przepadku Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 431 k.c., Strony wyłączają stosowanie art. 682 k.c.
§ 3. [dostawa Towaru]
1. Dostawy zakupionych Towarów  następują w terminach i na warunkach określonych przez Strony. 2. Z chwilą wydania Towaru przez Firmę Konserwacje Zabytków Dostawcy na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Firma Konserwacje Zabytków w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącego konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 3. W razie przesłania Towaru do Klienta nie będącego konsumentem za pośrednictwem Dostawcy, Klient ten obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. 4. Klient zobowiązany jest odebrać dostarczony przez Firmę Konserwacje Zabytków Towar w uzgodnionym wcześniej terminie i miejscu. Odebranie zamówionego Towaru następuje poprzez podpisanie przez Klienta odpowiednich dokumentów przewozowych, potwierdzenia odbioru lub innych dokumentów koniecznych do odebrania Towaru. 5. W przypadku nie odebrania przez Kontrahenta dostarczonego Towaru, Klient ponosi wszelkie koszty związane z powrotnym transportem Towaru oraz koszty ewentualnego, ponownego wysłania Towaru do Klienta.
§ 4. [odpowiedzialność]
Odpowiedzialność Firmy Konserwacje Zabytków w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Firma Konserwacje Zabytków ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
§ 5. [płatności]
1. Płatność następuje na podstawie wystawionej Klientowi przez Firmę Konserwacje Zabytków faktury VAT. 2. Do faktury VAT dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 3. Zapłata następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 4. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Firmy Konserwacje Zabytków. 5. Zapłata następuje w polskich złotych lub euro. 6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Firma Konserwacje Zabytków ma prawo wymagać dokonania przedpłaty za Towar w całości albo części w terminie ustalonym przez Strony.
§ 6. [reklamacja]
1. Zgodnie z art. 558 §1 k.c. odpowiedzialność Firmy Konserwacje Zabytków z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.  2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego konsumentem niezgodności Towaru z umową, zgłoszenie o tym fakcie powinno nastąpić poprzez: a. wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail podany na Stronie, b. wysyłanie pocztą lub osobiste dostarczenie zgłoszenia reklamacyjnego na adres pocztowy siedziby Firmy Konserwacji Zabytków, c. ustnie do protokołu w siedzibie Firmy Konserwacji Zabytków. 3. Dla zgłoszeń reklamacyjnych, o których mowa w punktach a oraz b, Klient będący konsumentem może skorzystać z wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do OWU, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient będący konsumentem może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zgłoszenie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej: a. imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, b. określenie reklamowanego Towaru, c. dowód zakupu reklamowanego Towaru,
3
d. opis niezgodności Towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, e. żądanie reklamującego Klienta, f. datę wniesienia reklamacji, g. podpis zgłaszającego reklamację, 4. Na żądanie Firmy Konserwacje Zabytków Klient będący konsumentem odsyła reklamowany Towar do siedziby Firmy Konserwacje Zabytków albo przekazuje go Firmie Konserwacje Zabytków albo osobie upoważnionej przez nią do jego odbioru, bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia jej podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji po dokonaniu oględzin Towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Przekazywany Towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń Klienta będącego konsumentem za zasadne Firma Konserwacje Zabytków zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez Firmę Konserwacje Zabytków, która wiązałaby się z niższymi kosztami). 5. Firma Konserwacje Zabytków ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Firmy Konserwacje Zabytków w powyższym terminie oznacza, że Firma Konserwacje Zabytków uznała reklamację za uzasadnioną.
§ 7. [pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur]
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214). b. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. c. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
§ 8. [prawo odstąpienia]
1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 10, Klientowi będącego konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych innych kosztów. 2. Firmie Konserwacje Zabytków przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Firmy Konserwacje Zabytków. 3. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po 14 dniach liczonych od dnia, w którym Klient będący konsumentem albo strona trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Klienta będącego konsumentem wejdzie w fizyczne posiadanie Towaru. 4. Klient będący konsumentem informuje Firmę Konserwacje Zabytków przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu Klient będący konsumentem może:
4
a. skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku nr 2 do OWU, lub  b. złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.  5. Firma Konserwacje Zabytków zwraca wszystkie kwoty otrzymane od Klienta będącego konsumentem, bez zbędnej zwłoki, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Firma Konserwacje Zabytków dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 6. Jeżeli Firma Konserwacje Zabytków nie zaproponowała, że sama (lub za pomocą Dostawcy) odbierze Towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 7. Klient będący konsumentem odsyła Towar albo przekazuje go Firmie Konserwacje Zabytków albo osobie upoważnionej przez nią do jego odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Firmę Konserwacje Zabytków o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli Klient będący konsumentem odeśle Towar przed upływem okresu 14 dni. 8. Odsyłany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z Towarem. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 9. Klient będący konsumentem pokrywa koszty związane ze zwrotem Towaru. 10. Prawo odstąpienia od umowy określone w § 8 ust. 1 oraz ust. 3-9 nie przysługuje w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w przypadku:  a. świadczenia usług, jeżeli Firma Konserwacje Zabytków wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Firmę Konserwacje Zabytków utraci prawo odstąpienia od umowy,  b. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,  c. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, d. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, e. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
§ 9. postanowienia końcowe
1. Informacje o Towarach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne etc.) zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy. 2. Wszelkie umowy zawierane przez Strony podlegają na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. (tzw. „Rzym I”) prawu polskiemu. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 4. Wszelkie spory i roszczenia związane z wykonywaniem umowy dotyczące Klienta niebędącego konsumentem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy Konserwacje Zabytków. 5. Na mocy niniejszych OWU Strony stosują w zakresie zawieranych ze sobą umów postanowienia konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r. 6. Firma Konserwacje Zabytków nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 7. OWU udostępniane są nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego na Stronie. Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku PDF. 8. Firma Konserwacje Zabytków zastrzega sobie prawo do zmiany OWU z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszych OWU.